• pl
  • en
  • ru

ZAJĘCIA ZAJĘCIA ZAJĘCIA

Zajęcia sportowe Zajęcia sportowe Zajęcia sportowe

Nie istnieje gotowa recepta na zapewnienie dziecku łatwego startu w dorosłe życie. Istnieje natomiast recepta, jak zapewnić dziecku prawidłowy i harmonijny rozwój – odbywa się to m. in. poprzez rozwój sprawności ruchowej. Ćwiczenie umiejętności ruchowych od najmłodszych lat, powtarzanie ćwiczeń, rozwijanie równowagi i koordynacji ma ogromne przełożenie na rozwój poznawczy dziecka. W przedszkolu Fair Play zachęcamy do rozwoju ruchowego, dzięki czemu dziecko nie tylko opanowuje zdolności koordynacyjne, rozwija pamięć mięśniową czy ćwiczy wytrzymałość, ale również buduje pewność siebie, uczy się stawiać czoła wyzwaniom, czerpie radość i wzmacnia swoje zdrowie fizyczne. W przedszkolu Fair Play wszystkie zajęcia sportowe odbywają się w formie zabawy i pod hasłem „fair-play”.

Piłka nożna

Za­ję­cia pił­kar­skie w przed­szko­lu „FAIR PLAY” pro­wa­dzo­ne są przez do­świad­czo­ną firmę „AKA­DE­MIĘ SPOR­TU”

Aka­de­mia Spor­tu  zo­sta­ła za­ło­żo­na przez Pawła Kuska i Łu­ka­sza Surmę. Naj­waż­niej­szym bodź­cem do utwo­rze­nia grup pił­kar­skich była pasja spor­to­wa oraz chęć prze­ka­za­nia mło­dzie­ży wszyst­kich ze­bra­nych po­zy­tyw­nych do­świad­czeń spor­to­wych. Motto Aka­de­mii Spor­tu, które brzmi – „Wy­cho­wa­nie przez sport”, to­wa­rzy­szy mło­dym pił­ka­rzom na wszyst­kich za­ję­ciach i roz­gryw­kach pił­kar­skich.

Wię­cej in­for­ma­cji o Aka­de­mii Spor­tu na stro­nie in­ter­ne­to­wej: www.​akademia-​sportu.​pl

Pro­gram pił­kar­ski wy­ko­rzy­sty­wa­ny na za­ję­ciach, zo­stał sta­ran­nie przy­go­to­wa­ny i do­pa­so­wa­ny dla wy­cho­wan­ków przed­szko­la FAIR PLAY.

Za­ję­cia od­by­wa­ją się 2 x w ty­go­dni po 30 minut.

Skró­co­ny pro­gram z za­kre­su piłki noż­nej:
 • Pro­gram spor­to­wy (piłka nożna)
  1. Za­ję­cia ko­or­dy­na­cyj­ne
  2. Ele­men­ty szyb­ko­ści
  3. Ele­men­ty gib­ko­ści
  4. Ele­men­ty ko­rek­cji wad po­sta­wy
  5. Spraw­ność ogól­na
  6. Pod­sta­wy tech­ni­ki pro­wa­dze­nia piłki
  7. Pod­sta­wy tech­ni­ki ude­rze­nia piłki
  8. Pod­sta­wy tech­ni­ki przy­ję­cia piłki
  9. Pod­sta­wy tech­ni­ki gry bram­ka­rza
  10. Mini gry i za­ba­wy ma­ją­ce na celu kształ­to­wa­nie cha­rak­te­ru oraz współ­za­wod­nic­twa spor­to­we­go w duchu FAIR PLAY
  11. Prze­pi­sy gry w piłkę nożną.
 • Pro­gram edu­ka­cyj­ny
  1. Wy­cho­wa­nie przez sport
  2. Sport to zdro­wie
  3. Po­łą­cze­nie spor­tu z obo­wiąz­ka­mi życia co­dzien­ne­go
  4. Hi­gie­na oso­bi­sta
  5. Kul­tu­ra oso­bi­sta na za­ję­ciach oraz w życiu co­dzien­nym

Judo

Wszyst­kie in­for­ma­cje na temat zajęć JUDO na stro­nie:
http://​www.​judokodokan.​pl/​zajecia_​judo.​html

Basen

W okre­sie let­nim przed­szko­la­ki uczest­ni­czą w za­ję­ciach nauki pły­wa­nia w Ca­sca­dzie oraz J&J Skot­ni­ki.

Tenis

Me­to­da nauki te­ni­sa opar­ta jest na Pro­gra­mie „Tenis 10” – Kids Tenis – po­ziom „biały” – prze­zna­czo­ny dla dzie­ci w wieku 3 – 5 lat. www.​tenis10.​pl

Skró­co­ny pro­gram z za­kre­su Te­ni­su:
 • Umie­jęt­no­ści
  1. Opa­no­wa­nie krocz­ków, spo­so­bów po­ru­sza­nia się w te­ni­sie
  2. Skoki, prze­sko­ki, rów­no­wa­ga, umie­jęt­ność prze­no­sze­nia cię­ża­ru ciał
  3. Kształ­to­wa­nie ko­or­dy­na­cji wzro­ko­wo-ru­cho­wej, czu­cie mię­śnio­we
  4. Zwin­ność, gib­kość
  5. Wy­trzy­ma­łość
  6. Rzuty pi­łecz­ki w roż­nych usta­wie­niach
  7. Opa­no­wa­nie ru­chów ude­rze­nio­wych z za­cho­wa­niem ob­szer­nej am­pli­tu­dy ruchu
 • Formy
  1. Za­ba­wo­wa
  2. Za­da­nia ru­cho­we ze współ­za­wod­nic­twem
  3. „Mini tenis” – pro­gram na­ucza­nia pod­sta­wo­we­go z za­sto­so­wa­niem od­po­wied­nie­go sprzę­tu te­ni­so­we­go, sto­sow­ne­go do wieku dzie­ci

Taniec

Wiek przed­szkol­ny to naj­waż­niej­szy okres w roz­wo­ju ru­cho­wym dziec­ka. Ta­niec pro­wa­dzo­ny przy akom­pa­nia­men­cie mu­zy­ki sprzy­ja roz­wo­jo­wi wszech­stron­nej spraw­no­ści fi­zycz­nej. Ta­niec i ruch po­zwa­la dzie­ciom „ener­gicz­nym” na roz­ła­do­wa­nie emo­cji, a tym bar­dziej „za­mknię­tym” na po­ko­na­nie swo­ich lęków, nie­śmia­ło­ści, po­zby­cie się za­ha­mo­wań psy­chicz­nych, nie­zręcz­no­ści fi­zycz­nej oraz na­pięć ciała. Po­nad­to ta­niec roz­wi­ja pa­mięć, my­śle­nie dziec­ka, spo­strze­gaw­czość, uwagę, orien­ta­cję, wy­obraź­nię i in­te­li­gen­cję twór­czą.

Za­ję­cia ta­necz­no-ryt­micz­ne w przed­szko­lu „FAIR PLAY” pro­wa­dzo­ne są przez in­struk­to­ra, cho­re­ogra­fa – Panią Do­mi­ni­kę Sza­lę-Wen­tland.

Narty

W okre­sie zi­mo­wym jeź­dzi­my do szkół­ki Pod­sto­li­ce Ski
http://​www.​ski.​podstolice.​com.​pl/

Korekcyjna Gimnastyka Ogólnorozwojowa

Za­ję­cia pro­wa­dzo­ne me­to­dą opo­wie­ści ru­cho­wych z wy­ko­rzy­sta­niem gier i zabaw oraz przy­bo­rów.

Na­szym naj­waż­niej­szym za­da­niem jest to, aby każde dziec­ko było za­do­wo­lo­ne z wy­ko­na­ne­go ćwi­cze­nia i chęt­nie go po­wta­rza­ło. W za­ba­wie kształ­tu­je­my pra­wi­dło­we na­wy­ki ru­cho­we i sty­mu­lu­je­my roz­wój pra­wi­dło­wej po­sta­wy. Prze­ciw­dzia­ła­my naj­częst­szym wadom roz­wo­jo­wym po­sta­wy: pła­sko­sto­piu, ko­śla­wo­ści kolan i skrzy­wie­niom krę­go­słu­pa.

Za­ję­cia pro­wa­dzi mgr. re­ha­bi­li­ta­cji ru­cho­wej i pe­da­gog z wie­lo­let­nim do­świad­cze­niem w pracy z dzieć­mi w wieku od 2 do 10 lat Aneta Szym­czyk-Mi­kul­ska – te­ra­peu­ta w Aroma Mo­bil­ny Fi­zjo­te­ra­peu­ta.

Zajęcia dodatkowe Zajęcia dodatkowe Zajęcia dodatkowe

Za­pra­sza­my do za­po­zna­nia się z ofer­tą zajęć do­dat­ko­wych w ra­mach cze­sne­go: (ty­go­dnio­we i mie­sięcz­ne plany zajęć znaj­du­ją się na ta­bli­cy in­for­ma­cyj­nej przed­szko­la)

 • Język an­giel­ski pro­wa­dzo­ny przez lek­to­ra lub na­ti­ve spe­aker’a (co­dzien­nie)
  Za­ję­cia z ję­zy­ka an­giel­skie­go są pro­wa­dzo­ne z wy­ko­rzy­sta­niem naj­now­szych metod i tech­nik na­ucza­nia, które uwzględ­nia­ją na­tu­ral­ną cie­ka­wość i pre­dys­po­zy­cje ma­łych dzie­ci. Czyn­no­ści na za­ję­ciach są zwią­za­ne z mu­zy­ką, ob­ra­zem, sło­wem i ru­chem (m.​in. gry, za­ba­wy, ba­jecz­ki, pio­sen­ki, TPR – me­to­da re­ago­wa­nia cia­łem czy prace pla­stycz­ne). Pro­duk­cja ję­zy­ko­wa w znacz­nym stop­niu jest po­łą­czo­na z czyn­no­ścia­mi mo­to­rycz­ny­mi, co sprzy­ja za­pa­mię­ty­wa­niu ję­zy­ka. Na­uczy­ciel używa na za­ję­ciach ję­zy­ka an­giel­skie­go w moż­li­wie naj­więk­szym stop­niu. Te­ma­ty i ma­te­ria­ły są zwią­za­ne z ota­cza­ją­cą dzie­ci rze­czy­wi­sto­ścią i do­sto­so­wa­ne do po­zio­mu roz­wo­ju ich psy­chi­ki. Tre­ści na­ucza­nia są upo­rząd­ko­wa­ne w ob­rę­bie blo­ków te­ma­tycz­nych, gdyż dzie­ci szyb­ciej ko­ja­rzą słowa, funk­cje i struk­tu­ry z okre­ślo­nym te­ma­tem. Nad­rzęd­nym celem zajęć z ję­zy­ka an­giel­skie­go jest umoż­li­wie­nie dzie­ciom na­wią­za­nia pro­stej ko­mu­ni­ka­cji wer­bal­nej w tym ję­zy­ku, z rów­no­cze­snym re­spek­to­wa­niem ich prawa do ‘okre­su za­cho­wa­nia ciszy’. Na za­ję­ciach wspie­ra­ny jest też ogól­ny roz­wój dziec­ka (po­bu­dze­nie do my­śle­nia, dzia­ła­nia, pracy w gru­pie, a także roz­wój świa­do­mo­ści kul­tu­ro­wej).
 • Ryt­mi­ka przy mu­zy­ce na żywo (raz w ty­go­dniu)
 • Za­ję­cia lo­go­pe­dycz­ne (raz w ty­go­dniu)
 • Kółko przy­rod­ni­czo-pla­stycz­ne (raz w ty­go­dniu)
 • Warsz­ta­ty mu­zycz­ne (raz w ty­go­dniu)
 • Kącik ma­łe­go czy­tel­ni­ka (raz w ty­go­dniu)
 • Warsz­ta­ty bez­piecz­nie przez życie

W ra­mach cze­sne­go Ro­dzi­com pro­po­no­wa­ne są bez­płat­ne kon­sul­ta­cje z psy­cho­lo­giem przed­szkol­nym.

Za­ję­cia do­dat­ko­wo płat­ne ofe­ro­wa­ne przez przed­szko­le:

 • Za­ję­cia ję­zy­ka fran­cu­skie­go ( Français Précoce)
  uwzględ­nia­ją etapy roz­wo­jo­we dzie­ci, ich moż­li­wo­ści per­cep­cyj­ne, umie­jęt­no­ści oraz krąg za­in­te­re­so­wań. Dzie­ci uczą się przez za­ba­wę, za­pa­mię­tu­ją pro­ste słowa i wy­ra­że­nia w for­mie pio­se­nek, ry­mo­wa­nek i wy­li­cza­nek, na­by­wa­jąc tym samym umie­jęt­ność wy­ko­rzy­sty­wa­nia ich w au­ten­tycz­nych sy­tu­acjach ko­mu­ni­ka­cyj­nych.
  Na po­cząt­ku mie­sią­ca ro­dzi­ce otrzy­mu­ją in­for­ma­cję na temat pla­no­wa­nych tre­ści wraz z ma­te­ria­łem w for­mie elek­tro­nicz­nej, dzię­ki czemu dzie­ci mają moż­li­wość utrwa­la­nia po­zna­ne­go słow­nic­twa.
  Za­ję­cia mają na celu prze­ła­my­wa­nie ba­rier ję­zy­ko­wych, przy­go­to­wa­nie uczest­ni­ków do nauki tego pięk­ne­go, me­lo­dyj­ne­go ję­zy­ka.
  Licz­ba dzie­ci w gru­pie: max. 4-8
  Dłu­gość zajęć: 30 min
  Po­dział w gru­pach: 3-4 oraz 5-6-lat­ki
 • Ce­ra­mi­ka
 • Warsz­ta­ty Ro­bo­ty­ki
 • Warsz­ta­ty Mali Od­kryw­cy (eks­pe­ry­men­ty fi­zycz­ne, che­micz­ne, bio­lo­gicz­ne)
Przewiń do góry