Prywatny żłobek i przedszkole

Kraków, Skrzyneckiego 15-17

O nas

W obliczu prowadzonych prac budowlano/wykończeniowych, możemy Państwa poinformować, że planowane otwarcie naszej placówki obędzie się 1 września 2021 roku.
W połowie sierpnia zapraszamy na drzwi otwarte, o dokładnej dacie poinformujemy na naszej stronie www oraz na naszym Facebooku.
Serdecznie zapraszamy 😊

 

 
 

Uwaga! Uwaga!

Już nie­ba­wem, już za moment na Al. Gen J.Skrzyneckiego 15–17 w Kra­ko­wie powsta­nie zupeł­nie nowy żło­bek i przed­szkole, nale­żący do sieci „Fair Play”. Robimy wszystko, aby nasza pla­cówka była przy­ja­znym, kom­for­to­wym, bez­piecz­nym oraz nie­sa­mo­wi­tym miej­scem, dla naszych naj­młod­szych. Pod naszą opieką znaj­do­wać się będą dzieci w wieku od 10 m-cy do 6 lat, dla­tego sku­piamy się na tym, aby w naj­lep­szy spo­sób dosto­so­wać prze­strzeń liczącą 300m2, zarówno dla dzieci, jak i wyma­gań rodzi­ców. Gwa­ran­tu­jemy pro­fe­sjo­nalną i doświad­czoną opiekę, dużo cie­ka­wych i roz­wo­jo­wych zajęć, dosto­so­wa­nych do moż­li­wo­ści każ­dego dziecka, oraz smaczne jedze­nie. Żywie­nie dzieci, to rów­nież bar­dzo ważny dla nas temat. Jadło­spis każ­dego dnia oparty jest o wie­dzę naszego die­te­tyka, który wyzna­cza menu rów­nież dla dzieci z wyklu­cze­niami (np. dieta bez­glu­te­nowa, bez­mleczna i inne).

W ciągu dnia zapew­niamy dużo weso­łej i twór­czej zabawy roz­wi­ja­ją­cej moto­rykę, wyobraź­nię oraz poczu­cie rytmu. Star­sze dzieci będą wkra­czały w świat nauki i wie­dzy pod okiem peda­go­gów i psy­cho­loga.

Wszy­scy wiemy jak ważny jest ruch, w naszym życiu. Dla­tego chcemy, aby nasze dzieci były wycho­wy­wane rów­nież w duchu spor­to­wym. Orga­ni­zu­jemy takie zaję­cia jak: ćwi­cze­nia gim­na­styczne ogól­no­ro­zwo­jowe, piłka nożna, tenis, judo, karate czy taniec. Dbamy też o mło­dych arty­stów pro­po­nu­jąc im teatrzyki, ryt­mikę z instru­men­tami, warsz­taty pla­styczne czy cera­miczne.

Zaję­cia języ­kowe, które orga­ni­zu­jemy poka­zują jak zabawny i otwarty bywa nasz świat. Na pewno nie będziemy się nudzić!

W naszym żłobku oraz przed­szkolu dbamy o zdro­wie, na róż­nych pozio­mach. Począw­szy od dobrze zbi­lan­so­wa­nych i domo­wych posił­ków, prze­cho­dząc przez wysoki poziom higieny, oraz dobrej jako­ści powie­trza. W naszej pla­cówce zain­sta­lo­wany będzie oczysz­czacz powie­trza, wraz z nawil­ża­czem, a dodat­kowo kli­ma­ty­za­cja zadbają o nasz kom­fort latem.

Oprócz wykwa­li­fi­ko­wa­nych nauczy­cieli towa­rzy­szyć nam będą tacy spe­cja­li­ści jak: psy­cho­log oraz logo­peda.

Ogrom­nym atu­tem naszego żłobka i przed­szkola jest plac zabaw. Miej­sce ciche, spo­koj­nie, zadrze­wione, nale­żące tylko i wyłącz­nie dla naszej pla­cówki, w któ­rym każde dziecko znaj­dzie coś dla sie­bie. Zabawa na ogro­dzie, o powierzchni nie­mal 180m2, w bez­po­śred­nim sąsiedz­twie, spra­wia, że nasi pod­opieczni będą mogli się swo­bod­nie oraz bez­piecz­nie wysza­leć pod chmurką.

Ze względu na trwa­jące prace budow­lane, możemy podać tylko przy­bli­żoną datę otwar­cia – jest to lipie­c/sier­pień 2021 r.

Jeśli chcą Pań­stwo, aby Wasze dzieci sta­wiały swoje pierw­sze kroki razem z „Fair Play”, zachę­camy do rezer­wa­cji miejsc już teraz. Zau­faj­cie nam, a my zro­bimy wszystko, aby tej szansy nie zmar­no­wać.

Do zoba­cze­nia!

Plan tygodnia dla dzieci żłobkowych

 PoniedzałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
7:00-8:30PRZYJMOWANIE DZIECI/ ZABAWAPRZYJMOWANIE DZIECI/ ZABAWAPRZYJMOWANIE DZIECI/ ZABAWAPRZYJMOWANIE DZIECI/ ZABAWAPRZYJMOWANIE DZIECI/ ZABAWA
8:30-9:00HIGIENA DZIECIHIGIENA DZIECIHIGIENA DZIECIHIGIENA DZIECIHIGIENA DZIECI
9:00-9:30ŚNIADANIEŚNIADANIEŚNIADANIEŚNIADANIEŚNIADANIE
9:30-10:00POZNAJEMY ŚWIAT Z PEDAGOGIEMGIMNASTYKAZABAWY RUCHOWE Z MUZYKĄGIMNASTYKARYTMIKA
10:00-11:00ZABAWY Z JĘZYKIEM ANGIELSKIMZABAWY Z JĘZYKIEM ANGIELSKIMZABAWY Z JĘZYKIEM ANGIELSKIMZABAWY Z JĘZYKIEM ANGIELSKIMZABAWY Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM
11:00-11:15II ŚNIADANIEII ŚNIADANIEII ŚNIADANIEII ŚNIADANIEII ŚNIADANIE
11:30-13:30DRZEMKA- LEŻAKOWANIEDRZEMKA- LEŻAKOWANIEDRZEMKA- LEŻAKOWANIEDRZEMKA- LEŻAKOWANIEDRZEMKA- LEŻAKOWANIE
13:30-14:00OBIADOBIADOBIADOBIADOBIAD
14:00-14:30HIGIENA DZIECIHIGIENA DZIECIHIGIENA DZIECIHIGIENA DZIECIHIGIENA DZIECI
14:30-15:30WARSZTATY MOTORYCZNEWARSZTATY SENSORYCZNEWARSZTATY PLASTYCZNE MAŁY ARTYSTAKRAINA ODKRYWCYĆWICZYMY PALUSZKI
15:30-16:00PODWIECZOREKPODWIECZOREKPODWIECZOREKPODWIECZOREKPODWIECZOREK
16:00-16:30WYJŚCIE NA PLAC ZABAW/SWOBODNE ZABAWYWARSZTATY "KĄCIK MAŁEGO CZYTELNIKA"WYJŚCIE NA PLAC ZABAW/SWOBODNE ZABAWYWARSZTATY MUZYCZNEWYJŚCIE NA PLAC ZABAW/SWOBODNE ZABAWY
16:00-16:30PODWIECZOREK IIPODWIECZOREK IIPODWIECZOREK IIPODWIECZOREK IIPODWIECZOREK II
16:30-18:00SWOBODNE ZABAWY Z PEDAGOGIEM / ROZCHODZENIE SIĘ DZIECISWOBODNE ZABAWY Z PEDAGOGIEM / ROZCHODZENIE SIĘ DZIECISWOBODNE ZABAWY Z PEDAGOGIEM / ROZCHODZENIE SIĘ DZIECISWOBODNE ZABAWY Z PEDAGOGIEM / ROZCHODZENIE SIĘ DZIECISWOBODNE ZABAWY Z PEDAGOGIEM / ROZCHODZENIE SIĘ DZIECI

Aktualności

DZIEŃ OTWARTY

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci wraz z opiekunami, na nasz DZIEŃ OTWARTY

Drodzy Rodzice, kochane dzieci!

Jesteśmy na etapie uszczegółowiania planu wykończenia naszego żłobka oraz przedszkola.

Żywimy ogromną nadzieję, że od 1.09.2021 będziemy mogli zacząć, spotykać się na co dzień 😊 Już teraz zapraszamy wszystkich zainteresowanych na drzwi otwarte, które odbędą się w sierpniu. Jeśli poznamy konkretną datę, na pewno będziemy głośno o tym mówić. Tymczasem życzymy dużo zdrowia.

Do zobaczenia!

Odkrywamy kolejne karty!
Tak będzie wyglądać budynek, w którym zajmiemy cały parter!
Najmłodsi rządzą 💪
więcej zdjęć na www. skrzyneckiego. pl

Kontakt

Adres

Żłobek i przedszkole

Al. Gen J.Skrzyneckiego 15-17

30-363 Kraków

tel. + 48 502967916
E-mail: biuro@fairplay-skrzyneckiego.pl

Mapa

Cennik

Cennik przedszkola

Opłata rekrutacyjna (jednorazowa ) 500 zł
Miesięczne czesne wynosi: 699 zł

Cennik żłobka

Opłata rekrutacyjna (jednorazowa) 500 zł

Czesne (płatne z góry do 10-go dnia każdego miesiąca)
Miesięczne czesne wynosi 1299zł

Od czesnego 1299zł odliczana jest dotacja z Gminy Miejskiej Kraków, oraz dotacja w ramach programu Maluch 2021. Po odjęciu dotacji, Rodzic płaci miesięczne czesne w wysokości około 890 zł.

Dane do wpłaty

M Bank 86 1140 2004 0000 3902 8154 5627

Dane:
DEDEKOS S.c. Anika Borowiak, Maria Karapetian
Ul. Wierzbowa 12/1, 32-085 Modlnica

Zajęcia dodatkowe organizowane w ramach czesnego

 • 5x w tygodniu język angielski
 • 1x w tygodniu gimnastyka/sport
 • 1x w tygodniu zajęcia taneczno-umuzykalniające
 • 1x w tygodniu rytmika
 • Logopeda

oraz warsztaty takie jak:

 • emocje
 • kącik małego czytelnika
 • sensoryczne
 • muzyczne

Zajęcia dodatkowe płatne

 • judo
 • tenis
 • karate
 • piłka nożna
 • basen
 • zumba
 • robotyka
 • dogoterapia
 • wesoły odkrywca – warsztaty z zakresu prostych chemicznych eksperymentów dla najmłodszych
 • farm animal – warsztaty przyrodnicze
 • sensoplastyka – zajęcia stymulujące jednocześnie wszystkie zmysły dziecka
 • warsztaty artystyczne (mydlarskie, tworzenie świec parafinowych, żelowych)