• pl

  Prywatny żłobek i przedszkole Prywatny żłobek i przedszkole Prywatny żłobek i przedszkole

  Kraków, Skrzyneckiego 15-17 Kraków, Skrzyneckiego 15-17 Kraków, Skrzyneckiego 15-17

  O nas O nas O nas

  Uwaga! Uwaga!

  Już nie­ba­wem, już za moment na ul. Skrzy­nec­kiego 15–17 w Kra­ko­wie powsta­nie zupeł­nie nowy żło­bek i przed­szkole, nale­żący do sieci „Fair Play”. Robimy wszystko, aby nasza pla­cówka była przy­ja­znym, kom­for­to­wym, bez­piecz­nym oraz nie­sa­mo­wi­tym miej­scem, dla naszych naj­młod­szych. Pod naszą opieką znaj­do­wać się będą dzieci w wieku od 10 m-cy do 6 lat, dla­tego sku­piamy się na tym, aby w naj­lep­szy spo­sób dosto­so­wać prze­strzeń liczącą 300m2, zarówno dla dzieci, jak i wyma­gań rodzi­ców. Gwa­ran­tu­jemy pro­fe­sjo­nalną i doświad­czoną opiekę, dużo cie­ka­wych i roz­wo­jo­wych zajęć, dosto­so­wa­nych do moż­li­wo­ści każ­dego dziecka, oraz smaczne jedze­nie. Żywie­nie dzieci, to rów­nież bar­dzo ważny dla nas temat. Jadło­spis każ­dego dnia oparty jest o wie­dzę naszego die­te­tyka, który wyzna­cza menu rów­nież dla dzieci z wyklu­cze­niami (np. dieta bez­glu­te­nowa, bez­mleczna i inne).

  W ciągu dnia zapew­niamy dużo weso­łej i twór­czej zabawy roz­wi­ja­ją­cej moto­rykę, wyobraź­nię oraz poczu­cie rytmu. Star­sze dzieci będą wkra­czały w świat nauki i wie­dzy pod okiem peda­go­gów i psy­cho­loga.

  Wszy­scy wiemy jak ważny jest ruch, w naszym życiu. Dla­tego chcemy, aby nasze dzieci były wycho­wy­wane rów­nież w duchu spor­to­wym. Orga­ni­zu­jemy takie zaję­cia jak: ćwi­cze­nia gim­na­styczne ogól­no­ro­zwo­jowe, piłka nożna, tenis, judo, karate czy taniec. Dbamy też o mło­dych arty­stów pro­po­nu­jąc im teatrzyki, ryt­mikę z instru­men­tami, warsz­taty pla­styczne czy cera­miczne.

  Zaję­cia języ­kowe, które orga­ni­zu­jemy poka­zują jak zabawny i otwarty bywa nasz świat. Na pewno nie będziemy się nudzić!

  W naszym żłobku oraz przed­szkolu dbamy o zdro­wie, na róż­nych pozio­mach. Począw­szy od dobrze zbi­lan­so­wa­nych i domo­wych posił­ków, prze­cho­dząc przez wysoki poziom higieny, oraz dobrej jako­ści powie­trza. W naszej pla­cówce zain­sta­lo­wany będzie oczysz­czacz powie­trza, wraz z nawil­ża­czem, a dodat­kowo kli­ma­ty­za­cja zadbają o nasz kom­fort latem.

  Oprócz wykwa­li­fi­ko­wa­nych nauczy­cieli towa­rzy­szyć nam będą tacy spe­cja­li­ści jak: psy­cho­log oraz logo­peda.

  Ogrom­nym atu­tem naszego żłobka i przed­szkola jest plac zabaw. Miej­sce ciche, spo­koj­nie, zadrze­wione, nale­żące tylko i wyłącz­nie dla naszej pla­cówki, w któ­rym każde dziecko znaj­dzie coś dla sie­bie. Zabawa na ogro­dzie, o powierzchni nie­mal 180m2, w bez­po­śred­nim sąsiedz­twie, spra­wia, że nasi pod­opieczni będą mogli się swo­bod­nie oraz bez­piecz­nie wysza­leć pod chmurką.

  Ze względu na trwa­jące prace budow­lane, możemy podać tylko przy­bli­żoną datę otwar­cia – jest to lipie­c/sier­pień 2021 r.

  Jeśli chcą Pań­stwo, aby Wasze dzieci sta­wiały swoje pierw­sze kroki razem z „Fair Play”, zachę­camy do rezer­wa­cji miejsc już teraz. Zau­faj­cie nam, a my zro­bimy wszystko, aby tej szansy nie zmar­no­wać.

  Do zoba­cze­nia!

  Aktualności Aktualności Aktualności

  Otwarcie we wrześniu 2021 Otwarcie we wrześniu 2021 Otwarcie we wrześniu 2021

  Dzieląc się wszystkimi informacjami o naszym żłobku i przedszkolu, przedstawiamy rzut naszego lokalu: )
  Ponad 200m2 dla naszych podopiecznych! Łącznie z pomieszczeniami obsługującymi oraz komunikacją i łazienkami, to prawie 300m2!
  Należy tutaj dodać, że w zanadrzu mamy zewnętrzny plac zabaw, liczący 180m2, dostępny tylko i wyłącznie dla nas. Plac usytuowany jest przy budynku, oraz oddalony od wszelkich dróg, co sprawia, że bezpieczeństwo dzieci zachowane jest na najwyższym poziomie.
  Szykuje się wspaniała zabawa!

  Odkrywamy kolejne karty!
  Tak będzie wyglądać budynek, w którym zajmiemy cały parter!
  Najmłodsi rządzą 💪
  więcej zdjęć na www. skrzyneckiego. pl

  Nadchodzące Nadchodzące Nadchodzące

  brak wydarzeń

  Minione Minione Minione

  brak wydarzeń

  Zobacz więcej

  Galeria Galeria Galeria

  Kontakt Kontakt Kontakt

  Adres

  Żłobek i przedszkole
  Ul. Skrzyneckiego 15-17
  30-363 Kraków

  tel. + 48 502967916
  E-mail: biuro@fairplay-skrzyneckiego.pl

  Cennik Cennik Cennik

  Cennik przedszkola

  Opłata rekrutacyjna (jednorazowa ) 500 zł
  Miesięczne czesne wynosi: 699 zł

  Cennik żłobka

  Opłata rekrutacyjna (jednorazowa) 500 zł

  Czesne (płatne z góry do 10-go dnia każdego miesiąca)
  Miesięczne czesne wynosi 1299zł

  Od czesnego 1299zł odliczana jest dotacja z Gminy Miejskiej Kraków, oraz dotacja w ramach programu Maluch 2021. Po odjęciu dotacji, Rodzic płaci miesięczne czesne w wysokości około 790 zł.

  Zajęcia dodatkowe organizowane w ramach czesnego

  • 5x w tygodniu język angielski
  • 1x w tygodniu gimnastyka/sport
  • 1x w tygodniu zajęcia taneczno-umuzykalniające
  • 1x w tygodniu rytmika
  • Logopeda

  oraz warsztaty takie jak:

  • emocje
  • kącik małego czytelnika
  • sensoryczne
  • muzyczne

  Zajęcia dodatkowe płatne

  •  judo
  • tenis
  • karate
  • piłka nożna
  • basen
  • zumba
  • robotyka
  • dogoterapia
  • wesoły odkrywca – warsztaty z zakresu prostych chemicznych eksperymentów dla najmłodszych
  • farm animal – warsztaty przyrodnicze
  • sensoplastyka – zajęcia stymulujące jednocześnie wszystkie zmysły dziecka
  • warsztaty artystyczne (mydlarskie, tworzenie świec parafinowych, żelowych)

  Dane do wpłaty Dane do wpłaty Dane do wpłaty


  Przewiń do góry