Prywatny żłobek i przedszkole

Kraków, Skrzyneckiego 15-17

O nas

W obliczu prowadzonych prac budowlano/wykończeniowych, możemy Państwa poinformować, że planowane otwarcie naszej placówki obędzie się 1 września 2021 roku.
W połowie sierpnia zapraszamy na drzwi otwarte, o dokładnej dacie poinformujemy na naszej stronie www oraz na naszym Facebooku.
Serdecznie zapraszamy 😊

 

 
 

Uwaga! Uwaga!

Już nie­ba­wem, już za moment na Al. Gen J.Skrzyneckiego 15–17 w Kra­ko­wie powsta­nie zupeł­nie nowy żło­bek i przed­szkole, nale­żący do sieci „Fair Play”. Robimy wszystko, aby nasza pla­cówka była przy­ja­znym, kom­for­to­wym, bez­piecz­nym oraz nie­sa­mo­wi­tym miej­scem, dla naszych naj­młod­szych. Pod naszą opieką znaj­do­wać się będą dzieci w wieku od 10 m-cy do 6 lat, dla­tego sku­piamy się na tym, aby w naj­lep­szy spo­sób dosto­so­wać prze­strzeń liczącą 300m2, zarówno dla dzieci, jak i wyma­gań rodzi­ców. Gwa­ran­tu­jemy pro­fe­sjo­nalną i doświad­czoną opiekę, dużo cie­ka­wych i roz­wo­jo­wych zajęć, dosto­so­wa­nych do moż­li­wo­ści każ­dego dziecka, oraz smaczne jedze­nie. Żywie­nie dzieci, to rów­nież bar­dzo ważny dla nas temat. Jadło­spis każ­dego dnia oparty jest o wie­dzę naszego die­te­tyka, który wyzna­cza menu rów­nież dla dzieci z wyklu­cze­niami (np. dieta bez­glu­te­nowa, bez­mleczna i inne).

W ciągu dnia zapew­niamy dużo weso­łej i twór­czej zabawy roz­wi­ja­ją­cej moto­rykę, wyobraź­nię oraz poczu­cie rytmu. Star­sze dzieci będą wkra­czały w świat nauki i wie­dzy pod okiem peda­go­gów i psy­cho­loga.

Wszy­scy wiemy jak ważny jest ruch, w naszym życiu. Dla­tego chcemy, aby nasze dzieci były wycho­wy­wane rów­nież w duchu spor­to­wym. Orga­ni­zu­jemy takie zaję­cia jak: ćwi­cze­nia gim­na­styczne ogól­no­ro­zwo­jowe, piłka nożna, tenis, judo, karate czy taniec. Dbamy też o mło­dych arty­stów pro­po­nu­jąc im teatrzyki, ryt­mikę z instru­men­tami, warsz­taty pla­styczne czy cera­miczne.

Zaję­cia języ­kowe, które orga­ni­zu­jemy poka­zują jak zabawny i otwarty bywa nasz świat. Na pewno nie będziemy się nudzić!

W naszym żłobku oraz przed­szkolu dbamy o zdro­wie, na róż­nych pozio­mach. Począw­szy od dobrze zbi­lan­so­wa­nych i domo­wych posił­ków, prze­cho­dząc przez wysoki poziom higieny, oraz dobrej jako­ści powie­trza. W naszej pla­cówce zain­sta­lo­wany będzie oczysz­czacz powie­trza, wraz z nawil­ża­czem, a dodat­kowo kli­ma­ty­za­cja zadbają o nasz kom­fort latem.

Oprócz wykwa­li­fi­ko­wa­nych nauczy­cieli towa­rzy­szyć nam będą tacy spe­cja­li­ści jak: psy­cho­log oraz logo­peda.

Ogrom­nym atu­tem naszego żłobka i przed­szkola jest plac zabaw. Miej­sce ciche, spo­koj­nie, zadrze­wione, nale­żące tylko i wyłącz­nie dla naszej pla­cówki, w któ­rym każde dziecko znaj­dzie coś dla sie­bie. Zabawa na ogro­dzie, o powierzchni nie­mal 180m2, w bez­po­śred­nim sąsiedz­twie, spra­wia, że nasi pod­opieczni będą mogli się swo­bod­nie oraz bez­piecz­nie wysza­leć pod chmurką.

Ze względu na trwa­jące prace budow­lane, możemy podać tylko przy­bli­żoną datę otwar­cia – jest to lipie­c/sier­pień 2021 r.

Jeśli chcą Pań­stwo, aby Wasze dzieci sta­wiały swoje pierw­sze kroki razem z „Fair Play”, zachę­camy do rezer­wa­cji miejsc już teraz. Zau­faj­cie nam, a my zro­bimy wszystko, aby tej szansy nie zmar­no­wać.

Do zoba­cze­nia!

Plan tygodnia dla dzieci żłobkowych

GodzinyPONIEDZIAŁEKWTOREKŚRODACZWARTEKPIĄTEK
7:00 - 8:30PRZYJMOWANIE DZIECI/ ZABAWAPRZYJMOWANIE DZIECI/ ZABAWAPRZYJMOWANIE DZIECI/ ZABAWAPRZYJMOWANIE DZIECI/ ZABAWAPRZYJMOWANIE DZIECI/ ZABAWA
8:30 - 9:00ŚNIADANIEŚNIADANIEŚNIADANIEŚNIADANIEŚNIADANIE
9:00 - 9:30HIGIENA DZIECIHIGIENA DZIECIHIGIENA DZIECIHIGIENA DZIECIHIGIENA DZIECI
9:30-10:00POZNAJEMY ŚWIAT Z PEDAGOGIEM - POZNAJEMY CZĘŚCI CIAŁA PIOSENKA "MOJE RĄCZKI"BAL ANDRZEJKOWYPOZNAJEMY ŚWIAT Z PEDAGOGIEM - PISZEMY LIST DO ŚWIĘTEGO MIKOŁAJAPOZNAJEMY ŚWIAT Z PEDAGOGIEM - GDZIE MIESZKA ŚWIĘTY MIKOŁAJ?POZNAJEMY ŚWIAT Z PEDAGOGIEM - DZIEŃ GÓRNIKA
10:00 - 10:15II ŚNIADANIEII ŚNIADANIEII ŚNIADANIEII ŚNIADANIEII ŚNIADANIE
10:15-10:45WYJŚCIE NA PLAC ZABAWWYJŚCIE NA PLAC ZABAWWYJŚCIE NA PLAC ZABAWWYJŚCIE NA PLAC ZABAWWYJŚCIE NA PLAC ZABAW
10:40 - 11:00RUNMAGEDDON JUNIORGIMNASTYKA SMYKAZAJĘCIA Z LOGOPEDĄPIŁKA NOŻNAZABAWA RUCHOWA
11:00 - 11:15JĘZYK ANGIELSKIHIGIENA DZIECIJĘZYK ANGIELSKIHIGIENA DZIECIJĘZYK ANGIELSKI
11:15 - 11:30ZUPAZUPAZUPAZUPAZUPA
11:30 - 13:30DRZEMKA - LEŻAKOWANIEDRZEMKA - LEŻAKOWANIEDRZEMKA - LEŻAKOWANIEDRZEMKA - LEŻAKOWANIEDRZEMKA - LEŻAKOWANIE
13:30 - 14:00DRUGIE DANIEDRUGIE DANIEDRUGIE DANIEDRUGIE DANIEDRUGIE DANIE
14:00 - 14:30HIGIENA DZIECIHIGIENA DZIECIHIGIENA DZIECIHIGIENA DZIECIHIGIENA DZIECI
14:30 - 15:00WARSZTATY SENSORYCZNEWARSZTATY CZYTELNICZEWARSZTATY SENSORYCZNEWARSZTATY MUZYCZNEWARSZTATY MOTORYCZNE
15:00-15:30SWOBODNE ZABAWYSWOBODNE ZABAWYSWOBODNE ZABAWYSWOBODNE ZABAWYSWOBODNE ZABAWY
15:30- 15:45PODWIECZOREK IPODWIECZOREK IPODWIECZOREK IPODWIECZOREK IPODWIECZOREK I
15:45-16:30WYJŚCIE NA OGRÓDWYJŚCIE NA OGRÓDWYJŚCIE NA OGRÓDWYJŚCIE NA OGRÓDWYJŚCIE NA OGRÓD
16:30- 16:45PODWIECZOREK IIPODWIECZOREK IIPODWIECZOREK IIPODWIECZOREK IIPODWIECZOREK II
16:45- 18:00ROZCHODZENIE SIĘ DZIECIROZCHODZENIE SIĘ DZIECIROZCHODZENIE SIĘ DZIECIROZCHODZENIE SIĘ DZIECIROZCHODZENIE SIĘ DZIECI

Plan tygodnia przedszkole

GodzinyPONIEDZIAŁEKWTOREKŚRODACZWARTEKPIĄTEK
7:00 - 8:30PRZYJMOWANIE DZIECIPRZYJMOWANIE DZIECIPRZYJMOWANIE DZIECIPRZYJMOWANIE DZIECIPRZYJMOWANIE DZIECI
8:30 - 9:00ŚNIADANIEŚNIADANIEŚNIADANIEŚNIADANIEŚNIADANIE
9:00 - 9:15HIGIENAHIGIENAHIGIENAHIGIENAHIGIENA
9:15 - 10:00JĘZYK ANGIELSKIBAL ANDRZEJKOWYZAJĘCIA DYDAKTYCZNE- PISANIE LISTU DO ŚWIĘTEGO MIKOŁAJAZAJĘCIA DYDAKTYCZNE- GDZIE MIESZKA ŚWIĘTY MIKOŁAJ?ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE- DZIEŃ GÓRNIKA
10:00 - 10:40RUNMAGEDDONGIMNASTYKA SMYKAZAJĘCIA Z LOGOPEDĄPIŁKA NOŻNAISKIERECZKA- ZABAWA W KOLE
10:40 - 11:00II ŚNIADANIEII ŚNIADANIEII ŚNIADANIEII ŚNIADANIEII ŚNIADANIE
11:00 - 11:15HIGIENAHIGIENAHIGIENAHIGIENAHIGIENA
11:15 - 12:00ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE- PIOSENKI DLA ŚWIĘTEGO MIKOŁAJAJĘZYK ANGIELSKI Z WYCHOWAWCĄJĘZYK ANGIELSKIJĘZYK ANGIELSKIJĘZYK ANGIELSKI Z WYCHOWAWCĄ
12:00 - 12:30ZAPAMIĘTAJ RUCH- ZABAWAZABAWY TANECZNE PRZY MUZYCE7 RENIFERÓW- ZABAWA RUCHOWASOSNOWE IGIEŁKI- ĆWICZENIA ODDECHOWEWAGONIKI WIOZĄ WĘGIEL- ZABAWA RUCHOWA
12:30 - 13:00OBIADOBIADOBIADOBIADOBIAD
13:00 - 14:00RELAKSACJARELAKSACJARELAKSACJARELAKSACJARELAKSACJA
14:00 - 14:30WARSZTATY MUZYCZNE- GRA NA INSTRUMENTACHWARSZATY RUCHOWE- TOR PRZESZKÓDWARSZTATY CZYTELNICZE- LEGENDA O ŚWIĘTYM MIKOŁAJUWARSZTATY RUCHOWE- MIKOŁAJ I RENIFERYWARSZTATY PLASTYCZNE- RYSOWANIE WĘGLEM
14:30 - 15:30WYJŚCIE NA OGRÓDWYJŚCIE NA OGRÓDWYJŚCIE NA OGRÓDWYJŚCIE NA OGRÓDWYJŚCIE NA OGRÓD
15:30 - 15:45PODWIECZOREK IPODWIECZOREK IPODWIECZOREK IPODWIECZOREK IPODWIECZOREK I
15:45 - 16:30SWOBODNE ZABAWYSWOBODNE ZABAWYSWOBODNE ZABAWYSWOBODNE ZABAWYSWOBODNE ZABAWY
16:30 - 16:45PODWIECZOREK IIPODWIECZOREK IIPODWIECZOREK IIPODWIECZOREK IIPODWIECZOREK II
17:00 - 18:00ROZCHODZENIE SIĘ DZIECIROZCHODZENIE SIĘ DZIECIROZCHODZENIE SIĘ DZIECIROZCHODZENIE SIĘ DZIECIROZCHODZENIE SIĘ DZIECI

Aktualności

DZIEŃ OTWARTY

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci wraz z opiekunami, na nasz DZIEŃ OTWARTY

Drodzy Rodzice, kochane dzieci!

Jesteśmy na etapie uszczegółowiania planu wykończenia naszego żłobka oraz przedszkola.

Żywimy ogromną nadzieję, że od 1.09.2021 będziemy mogli zacząć, spotykać się na co dzień 😊 Już teraz zapraszamy wszystkich zainteresowanych na drzwi otwarte, które odbędą się w sierpniu. Jeśli poznamy konkretną datę, na pewno będziemy głośno o tym mówić. Tymczasem życzymy dużo zdrowia.

Do zobaczenia!

Odkrywamy kolejne karty!
Tak będzie wyglądać budynek, w którym zajmiemy cały parter!
Najmłodsi rządzą 💪
więcej zdjęć na www. skrzyneckiego. pl

Kontakt

Adres

Żłobek i przedszkole

Al. Gen J.Skrzyneckiego 15-17

30-363 Kraków

tel. + 48 502967916
E-mail: biuro@fairplay-skrzyneckiego.pl

Mapa

Cennik

Cennik przedszkola

Opłata rekrutacyjna (jednorazowa ) 500 zł
Miesięczne czesne wynosi: 799 zł

Cennik żłobka

Opłata rekrutacyjna (jednorazowa) 500 zł

Czesne (płatne z góry do 10-go dnia każdego miesiąca)
Miesięczne czesne wynosi 1399zł

Od czesnego 1399zł odliczana jest dotacja z Gminy Miejskiej Kraków (kwota około 350 zł), oraz dotacja w ramach Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego (400 zł - jeśli takowy przysługuje rodzicom).
Po odjęciu obu dotacji, Rodzic płaci miesięczne czesne w wysokości około 649 zł.

Dane do wpłaty

M Bank 86 1140 2004 0000 3902 8154 5627

Dane:
DEDEKOS S.c. Anika Borowiak, Maria Karapetian
Ul. Wierzbowa 12/1, 32-085 Modlnica

Zajęcia dodatkowe organizowane w ramach czesnego

 • 5x w tygodniu język angielski
 • 1x w tygodniu gimnastyka/sport
 • 1x w tygodniu zajęcia taneczno-umuzykalniające
 • 1x w tygodniu rytmika
 • Logopeda

oraz warsztaty takie jak:

 • emocje
 • kącik małego czytelnika
 • sensoryczne
 • muzyczne

Zajęcia dodatkowe płatne

 • judo
 • tenis
 • karate
 • piłka nożna
 • basen
 • zumba
 • robotyka
 • dogoterapia
 • wesoły odkrywca – warsztaty z zakresu prostych chemicznych eksperymentów dla najmłodszych
 • farm animal – warsztaty przyrodnicze
 • sensoplastyka – zajęcia stymulujące jednocześnie wszystkie zmysły dziecka
 • warsztaty artystyczne (mydlarskie, tworzenie świec parafinowych, żelowych)