Prywatny żłobek i przedszkole Kraków Skrzyneckiego 15-17

O NAS

W obliczu prowadzonych prac budowlano/wykończeniowych, możemy Państwa poinformować, że planowane otwarcie naszej placówki obędzie się 1 września 2021 roku.
W połowie sierpnia zapraszamy na drzwi otwarte, o dokładnej dacie poinformujemy na naszej stronie www oraz na naszym Facebooku.
Serdecznie zapraszamy ????

 Prywatny żłobek i przedszkole Krzków Skrzyneckiego 15-17

Uwaga! Uwaga!

Na Al. Gen J.Skrzyneckiego 15–17 w Kra­ko­wie funkcjonuje żło­bek i przed­szkole, nale­żący do sieci „Fair Play”. Robimy wszystko, aby nasza pla­cówka była przy­ja­znym, kom­for­to­wym, bez­piecz­nym oraz nie­sa­mo­wi­tym miej­scem, dla naszych naj­młod­szych. Pod naszą opieką znaj­dują się dzieci w wieku od 10 m-cy do 6 lat, dla­tego sku­piamy się na tym, aby w naj­lep­szy spo­sób dosto­so­wać prze­strzeń liczącą 300m2, zarówno dla dzieci, jak i wyma­gań rodzi­ców. Gwa­ran­tu­jemy pro­fe­sjo­nalną i doświad­czoną opiekę, dużo cie­ka­wych i roz­wo­jo­wych zajęć, dosto­so­wa­nych do moż­li­wo­ści każ­dego dziecka, oraz smaczne jedze­nie. Żywie­nie dzieci, to rów­nież bar­dzo ważny dla nas temat. Jadło­spis każ­dego dnia oparty jest o wie­dzę naszego die­te­tyka, który wyzna­cza menu rów­nież dla dzieci z wyklu­cze­niami (np. dieta bez­glu­te­nowa, bez­mleczna i inne).

W ciągu dnia zapew­niamy dużo weso­łej i twór­czej zabawy roz­wi­ja­ją­cej moto­rykę, wyobraź­nię oraz poczu­cie rytmu. Star­sze dzieci będą wkra­czały w świat nauki i wie­dzy pod okiem peda­go­gów i psy­cho­loga.

Wszy­scy wiemy jak ważny jest ruch, w naszym życiu. Dla­tego chcemy, aby nasze dzieci były wycho­wy­wane rów­nież w duchu spor­to­wym. Orga­ni­zu­jemy takie zaję­cia jak: ćwi­cze­nia gim­na­styczne ogól­no­ro­zwo­jowe, piłka nożna, tenis, judo, karate czy taniec. Dbamy też o mło­dych arty­stów pro­po­nu­jąc im teatrzyki, ryt­mikę z instru­men­tami, warsz­taty pla­styczne czy cera­miczne.

Zaję­cia języ­kowe, które orga­ni­zu­jemy poka­zują jak zabawny i otwarty bywa nasz świat. Na pewno nie będziemy się nudzić!

W naszym żłobku oraz przed­szkolu dbamy o zdro­wie, na róż­nych pozio­mach. Począw­szy od dobrze zbi­lan­so­wa­nych i domo­wych posił­ków, prze­cho­dząc przez wysoki poziom higieny, oraz dobrej jako­ści powie­trza. W naszej pla­cówce zain­sta­lo­wany jest oczysz­czacz powie­trza, wraz z nawil­ża­czem, a dodat­kowo kli­ma­ty­za­cja zadbają o nasz kom­fort latem.

Oprócz wykwa­li­fi­ko­wa­nych nauczy­cieli towa­rzy­szyć nam będą tacy spe­cja­li­ści jak: psy­cho­log oraz logo­peda.

Ogrom­nym atu­tem naszego żłobka i przed­szkola jest plac zabaw. Miej­sce ciche, spo­koj­nie, zadrze­wione, nale­żące tylko i wyłącz­nie dla naszej pla­cówki, w któ­rym każde dziecko znaj­dzie coś dla sie­bie. Zabawa na ogro­dzie, o powierzchni nie­mal 180m2, w bez­po­śred­nim sąsiedz­twie, spra­wia, że nasi pod­opieczni będą mogli się swo­bod­nie oraz bez­piecz­nie wysza­leć pod chmurką.

 

Jeśli chcą Pań­stwo, aby Wasze dzieci sta­wiały swoje pierw­sze kroki razem z „Fair Play”, zachę­camy do kontaktu. Zau­faj­cie nam, a my zro­bimy wszystko, aby tej szansy nie zmar­no­wać.

Do zoba­cze­nia!

AKTUALNOŚCI

[Materiały w trakcie przygotowywania]

STREFA RODZICA

Plan tygodnia dla dzieci żłobkowych

Godziny PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
7:00 - 8:30 PRZYJMOWANIE DZIECI/ ZABAWA PRZYJMOWANIE DZIECI/ ZABAWA PRZYJMOWANIE DZIECI/ ZABAWA PRZYJMOWANIE DZIECI/ ZABAWA PRZYJMOWANIE DZIECI/ ZABAWA
8:30 - 9:00 ŚNIADANIE ŚNIADANIE ŚNIADANIE ŚNIADANIE ŚNIADANIE
9:00 - 9:30 HIGIENA DZIECI HIGIENA DZIECI HIGIENA DZIECI HIGIENA DZIECI HIGIENA DZIECI
9:30-10:00 POZNAJEMY ŚWIAT Z PEDAGOGIEM - POZNAJEMY CZĘŚCI CIAŁA PIOSENKA "MOJE RĄCZKI" BAL ANDRZEJKOWY POZNAJEMY ŚWIAT Z PEDAGOGIEM - PISZEMY LIST DO ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA POZNAJEMY ŚWIAT Z PEDAGOGIEM - GDZIE MIESZKA ŚWIĘTY MIKOŁAJ? POZNAJEMY ŚWIAT Z PEDAGOGIEM - DZIEŃ GÓRNIKA
10:00 - 10:15 II ŚNIADANIE II ŚNIADANIE II ŚNIADANIE II ŚNIADANIE II ŚNIADANIE
10:15-10:45 WYJŚCIE NA PLAC ZABAW WYJŚCIE NA PLAC ZABAW WYJŚCIE NA PLAC ZABAW WYJŚCIE NA PLAC ZABAW WYJŚCIE NA PLAC ZABAW
10:40 - 11:00 RUNMAGEDDON JUNIOR GIMNASTYKA SMYKA ZAJĘCIA Z LOGOPEDĄ PIŁKA NOŻNA ZABAWA RUCHOWA
11:00 - 11:15 JĘZYK ANGIELSKI HIGIENA DZIECI JĘZYK ANGIELSKI HIGIENA DZIECI JĘZYK ANGIELSKI
11:15 - 11:30 ZUPA ZUPA ZUPA ZUPA ZUPA
11:30 - 13:30 DRZEMKA - LEŻAKOWANIE DRZEMKA - LEŻAKOWANIE DRZEMKA - LEŻAKOWANIE DRZEMKA - LEŻAKOWANIE DRZEMKA - LEŻAKOWANIE
13:30 - 14:00 DRUGIE DANIE DRUGIE DANIE DRUGIE DANIE DRUGIE DANIE DRUGIE DANIE
14:00 - 14:30 HIGIENA DZIECI HIGIENA DZIECI HIGIENA DZIECI HIGIENA DZIECI HIGIENA DZIECI
14:30 - 15:00 WARSZTATY SENSORYCZNE WARSZTATY CZYTELNICZE WARSZTATY SENSORYCZNE WARSZTATY MUZYCZNE WARSZTATY MOTORYCZNE
15:00-15:30 SWOBODNE ZABAWY SWOBODNE ZABAWY SWOBODNE ZABAWY SWOBODNE ZABAWY SWOBODNE ZABAWY
15:30- 15:45 PODWIECZOREK I PODWIECZOREK I PODWIECZOREK I PODWIECZOREK I PODWIECZOREK I
15:45-16:30 WYJŚCIE NA OGRÓD WYJŚCIE NA OGRÓD WYJŚCIE NA OGRÓD WYJŚCIE NA OGRÓD WYJŚCIE NA OGRÓD
16:30- 16:45 PODWIECZOREK II PODWIECZOREK II PODWIECZOREK II PODWIECZOREK II PODWIECZOREK II
16:45- 18:00 ROZCHODZENIE SIĘ DZIECI ROZCHODZENIE SIĘ DZIECI ROZCHODZENIE SIĘ DZIECI ROZCHODZENIE SIĘ DZIECI ROZCHODZENIE SIĘ DZIECI

Plan tygodnia przedszkole

Godziny PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
7:00 - 8:30 PRZYJMOWANIE DZIECI PRZYJMOWANIE DZIECI PRZYJMOWANIE DZIECI PRZYJMOWANIE DZIECI PRZYJMOWANIE DZIECI
8:30 - 9:00 ŚNIADANIE ŚNIADANIE ŚNIADANIE ŚNIADANIE ŚNIADANIE
9:00 - 9:15 HIGIENA HIGIENA HIGIENA HIGIENA HIGIENA
9:15 - 10:00 JĘZYK ANGIELSKI BAL ANDRZEJKOWY ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE- PISANIE LISTU DO ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE- GDZIE MIESZKA ŚWIĘTY MIKOŁAJ? ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE- DZIEŃ GÓRNIKA
10:00 - 10:40 RUNMAGEDDON GIMNASTYKA SMYKA ZAJĘCIA Z LOGOPEDĄ PIŁKA NOŻNA ISKIERECZKA- ZABAWA W KOLE
10:40 - 11:00 II ŚNIADANIE II ŚNIADANIE II ŚNIADANIE II ŚNIADANIE II ŚNIADANIE
11:00 - 11:15 HIGIENA HIGIENA HIGIENA HIGIENA HIGIENA
11:15 - 12:00 ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE- PIOSENKI DLA ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA JĘZYK ANGIELSKI Z WYCHOWAWCĄ JĘZYK ANGIELSKI JĘZYK ANGIELSKI JĘZYK ANGIELSKI Z WYCHOWAWCĄ
12:00 - 12:30 ZAPAMIĘTAJ RUCH- ZABAWA ZABAWY TANECZNE PRZY MUZYCE 7 RENIFERÓW- ZABAWA RUCHOWA SOSNOWE IGIEŁKI- ĆWICZENIA ODDECHOWE WAGONIKI WIOZĄ WĘGIEL- ZABAWA RUCHOWA
12:30 - 13:00 OBIAD OBIAD OBIAD OBIAD OBIAD
13:00 - 14:00 RELAKSACJA RELAKSACJA RELAKSACJA RELAKSACJA RELAKSACJA
14:00 - 14:30 WARSZTATY MUZYCZNE- GRA NA INSTRUMENTACH WARSZATY RUCHOWE- TOR PRZESZKÓD WARSZTATY CZYTELNICZE- LEGENDA O ŚWIĘTYM MIKOŁAJU WARSZTATY RUCHOWE- MIKOŁAJ I RENIFERY WARSZTATY PLASTYCZNE- RYSOWANIE WĘGLEM
14:30 - 15:30 WYJŚCIE NA OGRÓD WYJŚCIE NA OGRÓD WYJŚCIE NA OGRÓD WYJŚCIE NA OGRÓD WYJŚCIE NA OGRÓD
15:30 - 15:45 PODWIECZOREK I PODWIECZOREK I PODWIECZOREK I PODWIECZOREK I PODWIECZOREK I
15:45 - 16:30 SWOBODNE ZABAWY SWOBODNE ZABAWY SWOBODNE ZABAWY SWOBODNE ZABAWY SWOBODNE ZABAWY
16:30 - 16:45 PODWIECZOREK II PODWIECZOREK II PODWIECZOREK II PODWIECZOREK II PODWIECZOREK II
17:00 - 18:00 ROZCHODZENIE SIĘ DZIECI ROZCHODZENIE SIĘ DZIECI ROZCHODZENIE SIĘ DZIECI ROZCHODZENIE SIĘ DZIECI ROZCHODZENIE SIĘ DZIECI

CENNIK

Cennik przedszkola

Opłata rekrutacyjna (jednorazowa ) 500 zł
Czesne (w tym język angielski) wynosi:
dla dziecka w wieku przedszkolnym (od 2,5 lat do 6 lat) – 849 zł
dla 2 dzieci w wieku przedszkolnym – 1.499 zł

Od czesnego odliczana jest dotacja z Gminy Miejskiej Kraków oraz dotacja w ramach programu 400+ (jeśli dotyczy). Łącznie dotacje oscylują w granicach 750 zł.

Cennik żłobka

Opłata rekrutacyjna (jednorazowa) 500 zł

Czesne (płatne z góry do 10-go dnia każdego miesiąca)

Czesne (w tym język angielski) wynosi:

 • dla dziecka w wieku żłobkowym (od 8 miesięcy do 2,5 lat) – 1.499 zł
 • dla 2 dzieci w wieku żłobkowym – 2.799 zł

Od czesnego odliczana jest dotacja z Gminy Miejskiej Kraków oraz dotacja w ramach programu 400+ (jeśli dotyczy). Łącznie dotacje oscylują w granicach 750 zł.

Zajęcia dodatkowe organizowane w ramach czesnego

 • 5x w tygodniu język angielski
 • 1x w tygodniu gimnastyka/sport
 • 1x w tygodniu zajęcia taneczno-umuzykalniające
 • 1x w tygodniu rytmika
 • Logopeda

oraz warsztaty takie jak:

 • emocje
 • kącik małego czytelnika
 • sensoryczne
 • muzyczne

Zajęcia dodatkowe płatne

 • judo
 • tenis
 • karate
 • piłka nożna
 • basen
 • zumba
 • robotyka
 • dogoterapia
 • wesoły odkrywca – warsztaty z zakresu prostych chemicznych eksperymentów dla najmłodszych
 • farm animal – warsztaty przyrodnicze
 • sensoplastyka – zajęcia stymulujące jednocześnie wszystkie zmysły dziecka
 • warsztaty artystyczne (mydlarskie, tworzenie świec parafinowych, żelowych)

Dane do wpłaty:

M Bank 86 1140 2004 0000 3902 8154 5627

Dane:
DEDEKOS S.c. Anika Borowiak, Maria Karapetian
Ul. Wierzbowa 12/1, 32-085 Modlnica

KONTAKT

Adres

Żłobek i przedszkole
Al. Gen J.Skrzyneckiego 15-17
30-363 Kraków