Anna Stuglik

Anna Stuglik, nauczyciel wychowawca w przedszkolu Fair Play

Nauczyciel Wychowawca – zerówka (rocznik 2009 i 2010)

Absol­wentka Uni­wer­sy­tetu Peda­go­gicz­nego na kie­runku “Wycho­wa­nie Przed­szkolne i opieka nad dziec­kiem”.

W swo­jej pracy jest otwarta na potrzeby dziecka, do któ­rego pod­cho­dzi indy­wi­du­al­nie, rów­no­cze­śnie nie zapo­mi­na­jąc o wycho­wa­niu gru­po­wym.

Prze­wod­nie motto w jej pracy to: “jestem nie po to, aby mnie kochali i podzi­wiali, ale po to, abym dzia­łał i kochał. Nie obo­wiąz­kiem oto­cze­nia jest poma­gać mnie, ale ja mam obo­wią­zek trosz­cze­nia się o świat i o czło­wieka”.

Franczyza

akademia-logo2Szanowni Państwo,
Jeżeli pragniecie Państwo otworzyć własne przedszkole ale brakuje Wam informacji lub fachowego wsparcia, proponujemy skorzystanie z naszej oferty franczyzowej. To może być Państwa własny, doskonały biznes prowadzony w oparciu o sprawdzone standardy i procedury, którym zawdzięczamy zaufanie rodziców i status lidera na rynku przedszkoli w Polsce.

W celu otrzymania oferty lub dodatkowych pytań prosimy o kontakt:

www.systemfairplay.pl

Dyrektor Sportowy mgr Paweł Kusek
tel.: 504 897 624
e-mail: p.kusek@systemfairplay.pl

Dyrektor Organizacyjny mgr inż. Paweł Ucherski
tel.: 501 553 279
e-mail: p.ucherski@systemfairplay.pl